Golfstores integritetspolicy

1. Inledning

Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på Golfstore Group Ekonomisk förening, org.nr. 769627-9244 (”Golfstore”). Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Golfstore. Golfstore är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter, och du kan när som helst kontakta oss för att ställa frågor om vår hantering genom att vända dig till oss (se våra kontaktuppgifter i punkt 8). Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, förutom när det följer av lag, men om så inte sker kan det innebära att vi inte kan ingå avtal med dig, fullgöra våra avtal fullt ut, skicka nyhetsbrev eller erbjudanden m.m.

Denna integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018 och har till syfte att informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och informera dig om dina rättigheter i samband med sådan behandling.

Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person, exempelvis namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser.

All information som vi samlar in om dig har en koppling till vår verksamhet och vi använder inte informationen till något annat.

Golfstore kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag eller föreskrift.

2. Behandling av personuppgifter

2.1 Vilka personuppgifter samlar Golfstore in om dig?

Golfstore samlar i huvudsak in följande personuppgifter om dig när du kontaktar oss på vår hemsida Golfstore.se:

  • För- och efternamn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Företags- el. hemadress

2.2 När och för vilka ändamål samlar vi in dina personuppgifter?

2.2.1 Vid anmälningar till tävlingar som anordnas av Golfstore
När du anmäler dig till att delta i några av våra tävlingar samlar vi in personuppgifter om dig såsom ditt namn, adress, telefonnummer och din e-post. Detta gör vi för att du ska kunna delta i tävlingen och motta eventuella priser (intresseavvägning). Dina personuppgifter kommer att sparas så länge tävlingen pågår och senast fram till dess att Golfstore utsett en vinnare.

2.2.2 Vid köp av presentkort hos Golfstore
När du köper ett presentkort hos oss via vår hemsida samlar vi in personuppgifter om dig. Dessa uppgifter utgörs av ditt för- och efternamn, telefonnummer, företags- eller hemadress och din e-postadress. Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna köpa ditt presentkort och för att vi ska kunna uppfylla köpeavtalet som vi ingått när du köper ditt presentkort hos oss (fullgörande av avtal).

Dina personuppgifter sparas i 10 år i syfte att Golfstore ska kunna skydda sig mot eventuella rättsliga anspråk.

2.2.3 Vid begäran om att motta nyhetsbrev
När du begär om att få motta Golfstores nyhetsbrev samlar Golfstore in ditt för- och efternamn samt din e-post. Detta gör vi för att vi ska kunna skicka nyhetsbreven i enlighet med din önskan.

I samband med att du som väljer att motta nyhetsbrev från oss lämnar du ditt aktiva samtycke till att motta sådana nyhetsbrev. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Golfstore kommer endast lagra dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevets fot eller kontakta oss (se kontaktuppgifter i punkt 8).

2.2.4 Vid frågor som rör support, feedback, klagomål eller annan kontakt
Utöver vad som framgår i punkterna 2.2.1–2.2.2 kan Golfstore komma att samla in dina personuppgifter när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på hemsidan. Sådana personuppgifter utgörs av ditt för- och efternamn, telefonnummer och din e-post samt ditt syfte med att du kontaktar oss. Detta gör vi för att kunna hjälpa dig med din fråga och på bästa sätt tillvarata dina intressen (intresseavvägning).

Uppgifterna kommer att sparas hos oss under ärendehanteringen. Uppgifterna kan komma att sparas hos oss längre än under ärendehanteringen om frågan rör ett rättsligt anspråk som du har mot oss och vi därför behöver spara uppgifterna för att kunna skydda oss mot ett sådant anspråk.

2.3 Särskilt om intresseavvägning

Uppgifterna i punkterna 2.2.1 samt 2.2.4 behandlas av Golfstore på den grunden att Golfstore, efter noggrant övervägande, kommit fram till att vi, för olika typer av marknadsföringsändamål samt för support- och informationsgivning, har ett intresse av att kunna marknadsföra oss samt ge dig support så att du kan få bästa möjliga upplevelse av vår hemsida. Vi behöver kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss och den behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att kunna hantera ärenden. Vi har också intresse att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster, till exempel när du anmäler dit till någon av våra tävlingar. Mot bakgrund av vad som här framgår har Golfstore gjort bedömningen att vårat intresse av att kunna behandla dina personuppgifter överväger ditt intresse av att inte få dem behandlade.

Notera dock att du när som helst kan invända mot behandling av dina personuppgifter som görs med stöd av en intresseavvägning. Golfstore är i sådant fall skyldig att upphöra med behandlingen om ingen annan laglig grund för fortsatt behandling är tillämplig.

3. Hur delar vi informationen med andra företag?

Vi delar din information med ett antal samarbetspartners för att kunna ge dig de tjänster som krävs vid anmälan av intresse. Exempelvis får APSIS (Nyhetsbrevsverktyg/system) tillgång till information för att Golfstore ska kunna skicka nyhetsbrev.

Golfstore använder sig av ett antal databas- och programleverantörer för att hantera kommunikationen med dig så smidigt som möjligt. Vi ingår alltid avtal med dessa externa parter som lyder under sekretess och uppfyller de krav som ställs i gällande lag på hur överföring av personuppgifterna får ske samt hur dina personuppgifter får behandlas. På så sätt garanteras säkerheten samt sekretessen avseende dina personuppgifter.

4. Överföring till andra länder

APSIS
Golfstore för inte över dina personuppgifter till något land utanför EU eller EES.

5. Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Golfstore ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Golfstore kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i punkt 8. Du har rätt att:

5.1 Få tillgång till dina personuppgifter

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om att få tillgång till uppgifterna lämna ut information om de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Det innebär att du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

5.2 Kräva rättelse av dina personuppgifter

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om rättelse rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

5.3 Kräva radering av dina personuppgifter

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om radering ta bort dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.

Det kan finnas anledningar som gör att vi inte omedelbart kan och får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål och informera dig om den lagliga grunden och relevanta ändamålet för fortsatt behandling.

5.4 Kräva begränsning av behandling

Du har en rätt att få dina personuppgifter markerade så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Golfstore kommer att underrätta dig om utredningen kommit fram till att behandlingen ska begränsas. Vi kommer att se till att nödvändiga rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter även görs av de bolag som Golfstore har lämnat ut dina personuppgifter till (se punkt 5 ovan).

5.5 Kräva dataportabilitet

Du har en rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

5.6 Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

Du kan invända mot att behandling sker om den baseras på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om så är fallet kommer vi att informera dig om skälen.

5.7 Kräva att vi upphör att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring genom att mejla till e-postadress info@golfstore.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

5.8 Klaga på vår behandling av dina personuppgifter och efterlevnad av lag till Datainspektionen.

Du har rätt att klaga på den behandling vi utför av dina personuppgifter till Datainspektionen, om du tycker att vi bryter mot Integritetspolicyn, inte uppfyller dina rättigheter eller på annat sätt agerar i strid mot gällande lag.

Notera att Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten från och med 25 maj 2018.

6. Säkerhet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Golfstore har därför infört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering, samt säkerställt att våra leverantörer av tekniska tjänster upprätthåller ändamålsenlig hög teknisk säkerhetsnivå i den tekniska infrastruktur som dina personuppgifter hanteras i. Exempel på åtgärder som ökar säkerheten är användning av krypterad anslutning, åtkomststyrning, antivirus och brandväggar samt tydliga och för ändamålet anpassade policys och riktlinjer som införts och underhålls, likväl som fysiska säkerhetsanordningar i form av brand- och vattenskydd.

Det är viktigt för oss att informationen om våra kunder är skyddad. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan därför inte hundraprocentigt garantera säkerheten för dina personuppgifter.

Om vi skulle förlora kontrollen om dina personuppgifter som är av integritetskänslig karaktär, exempelvis personnummer, kommer vi att meddela dig omgående och senast inom 72 timmar från det att vi upptäckte incidenten.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Ibland kan vi komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. Om vi gör väsentliga ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande eller sms till dig, eller genom en pop-up med information innan det att du får åtkomst till Golfstores webbplats. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

Om du inte vill fortsätta att använda webbplatsen eller inte vill att vi fortsätter behandla dina personuppgifter i intressentregistret i enlighet med den nya versionen av Integritetspolicyn, kan du meddela oss så raderar vi dina personuppgifter inom 30 dagar från ditt meddelande. Notera dock att vi inte kan radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling. Om så är fallet kommer vi att meddela dig skälen till fortsatt behandling.

8. Kontaktuppgifter

Tack för att du har läst vår Integritetspolicy. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvarig
Golfstore Group Ekonomisk förening

Adress
Kompanigatan 29 B
235 29 Vellinge

Telefon
040-429500

E-post
info@golfstore.se